Saturday, March 21, 2009

TaHnIaH KePada SeMua SeKretariat KOnvo

SeKaLunG UcapAn TaHniah DiuCApkaN kepAda SeMUa SEkretaRIat KonVO YanG TeLAh MEnjAYaKAn PESTA KONVOKESYEN KE -11 (SiDaNg PErTama).TIdak LuPA JUga KepadA KEpada SeMua PElajar Dan StaFF YaNG TelAh Banyak MENBantU dAlaM USaha MElakSAnakan SEgal AKtiviti DAn SeNtiaSA MEmBErikan SokoNGan YanG PAdu TErHADAP SEMua AKTIVItI SePAnjanG AktivitI KOnVo beRlangSung.NamUn UcapAN TERIMA KAsih JUga KEpada PIhak CELCOM MALAYSIA dan PihAk JAbataN KEseNiaN dan KEbudaYAaN NEgerI PERAK yanG BanyAK MenBAntU TerUtamA DALam MENaJ a SErTA MEReaLIsaSIkan PESTa KONvoKESyEN UPSI YanG KE-11.DEnGan KEJayAAn PENganJUran PESTA KONVOKESYEN INI Telah MEnbUKTIkan GAnDINGan MAntaP AntaRa Pihak PRO-KUALITI DaN PRO KEBAJIKAN TelaH mENbuaHKAN hASIL SEPaNjAng peStA kOnvo berLANGsUNG.dIhARAp pADa maSA AkaN dAtANG piHAK pEgURUs DaN pelaKsana peSTA kOnvO maMPU unTuk meLonjakkaN namA bAIk unIVeRSiTI IBU KANDUNG SULUH BUDIMAN DaN sETeRUSnYA mEnAIkAN nAMa UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS dI mERcU yANg leBIh tINGgi.aKhIr kATA, UPSI u are the best

"pEndIdikAN geMilANg meNUjU waWAsan"

0 comments: